HOFEKA Kft. 2142 Nagytarcsa, Cinkotai út 23.
Telefon: +36 1 261-6338 Email: hofeka@hofeka.hu

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

,mely a HOFEKA Kft. által forgalmazott termékekre vonatkozik.

 1. Értelmező rendelkezések:

HOFEKA Kft: a HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2142 Nagytarcsa, Cinkotai út 23., cégjegyzékszám: 13-09-201055, adószám: 12194724-2-13)

Honlap: a https://www.hofeka.hu/ webcím alatt található honlap

Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 1. Az árajánlat érvényessége:

Az ajánlattevő (HOFEKA Kft.) által kiadott árajánlatok a kiadás dátumától számított 15 napig érvényesek, kivéve, ha annak lejáratát az ajánlattevő árajánlatában ettől eltérő időtartamban határozza meg.

 1. Rendelés elfogadása:

Az ajánlat elfogadásával és részben vagy egészben történő megrendelésével a Megrendelő elismeri, hogy a HOFEKA Kft. jelen általános kereskedelmi feltételeit megismerte és elfogadja. Elfogadja továbbá, hogy a HOFEKA Kft. általános szállítási szerződése szerint szerződik a megrendelt termékekre. A rendelések elfogadása csak a rendelés-visszaigazolással válik véglegessé. A megadott ajánlatokra és vevőink megrendeléseire az általános szerződési feltételeink, illetve a rendelés visszaigazoláson, valamint a szállítási szerződésekben meghatározott feltételek az irányadók. Egyedi, különleges feltételek csak írásban történt rögzítése és elfogadása esetén érvényesek. Rendelés lemondása vagy visszáruzás esetén, a megrendelésen szereplő termékek ellenértékének 80%-ának megfelelő sztornó díjat számítunk fel.

 1. Szállítási határidő:

Az általunk jelzett szállítási határidők a megrendelés elfogadásától (rendelés-visszaigazolástól) számítva lépnek érvénybe.

Szállítási késedelem a vevőket / megrendelőket a szerződéstől való elállásra nem jogosítja fel, kivéve, ha erről a megrendelés és visszaigazolás külön rendelkezik. A megrendelés teljesítése ellenkező kitétel hiánya esetén rész-szállítással is teljesíthető.

Az elkészült termékek, kiértesítéstől számított 10 napon túli elszállítása esetén tárolási díjat számítunk fel, melynek napi mértéke a tárolt áruk ellenértékének 0,5%-a.

Amennyiben Megrendelőnek korábbi rendeléseiből esetlegesen fizetési elmaradásai vannak, úgy Szállító a Megrendelő aktuális rendeléseinek tételeit visszatarthatja a fizetési elmaradások rendezéséig.

 1. Szállítás módja:

Termékeink ára a gyártelepünkön történő átvétel esetére vonatkoznak! A megrendelt áru szállítása a vevő / megrendelő feladata saját költségére és kockázatára, kivéve, ha ettől eltérő megegyezés történt.

 1. Fizetés módja:

100.000,- forint alatti rendelés esetén csak előreutalással, 100.000,- forint feletti rendelés esetén az áruk ellenértékének megfizetése történhet előreutalással, illetve folyamatos üzleti kapcsolat esetén külön megállapodás alapján átvételt követő banki átutalással is.

A ‘Rendelést követően előreutalás’, ‘Előreutalás’, vagy ‘x %-os előreutalás’ fizetési mód alkalmazása esetén, a rendelés tételeinek gyártását a szükséges ellenérték átutalását követően kezdjük meg. A visszaigazoláson megadott határidők, a kifizetésig eltelt idővel meghosszabbodnak, illetve a kifizetés napjával kezdődnek.

Fizetési késedelem esetén a mindenkori banki alapkamat kétszeresét áll jogunkban a késedelem idejére felszámolni.

 1. Jótállás, szavatosság, és a kárfelelősség korlátozása:

Termékeinkre a szállítástól számított 12 hónapig vállalunk jótállást. A jótállás kezdő napja az átadás-átvétel napja. A vállalt jótállás alapján a sérült, meghibásodott termékeket – ha a hiba a gyártási technológiából ered – javítjuk, vagy cseréljük. A javítással, cserével kapcsolatban felmerülő egyéb többletköltségek (pl. szállítási költség) a vevőt terhelik.

A jótállás nem terjed ki azokra a meghibásodásokra, amelyek a „Szerelési utasítás” be nem tartásából következnek be, vevő, ill. harmadik fél által végrehajtott módosítások, beavatkozások eredménye. Amennyiben a jótállás, illetve szavatosság feltételei az egyedi szerződésekben a jelen általános szerződési feltételekben foglaltaktól kifejezetten eltérnek, úgy a Felek jogviszonyára az tekintendő irányadónak.

Cégünk hibás teljesítésből eredő kártérítési kötelezettségét a teljesítés során részére megfizetett nettó díj 20%-ában korlátozza, ezt meghaladó összegben a kártérítés kötelezettségét kizárja. A felelősség korlátozása nem terjed ki a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősségre.

Cégünk ezen felül kizárja a felelősségét a hibás teljesítéshez fűződő következményi károk (pl. elmaradt haszon, jó hírnév sérelme, stb.) megtérítéséért is. Megrendelő a fenti korlátozásokat a megrendelés leadásával kifejezetten tudomásul veszi.

 1. Tulajdonjog:

Termékeinkre a tulajdonjogot a teljes ellenérték kifizetéséig fenntartjuk. A tulajdonjog átszállásáig a termékekkel való sajátjaként rendelkezés tiltott, és jogkövetkezményeket von maga után.

Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy jogosultak vagyunk a Megrendelő költségére és kockázatára a még le nem szállított termékeket visszatartani, a leszállított, de be nem épített termékeket visszaszállítani, a beépített termékeket kiszerelni és elszállítani.

Megrendelő a jelen pontban foglaltakkal kapcsolatosan a cégünkkel szemben keletkező valamennyi esetleges igényéről lemond.

 1. Jogvita:

A Felek a közöttük létrejött jogvitákat elsődlegesen békés úton kötelesek rendezni. Amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a Felek értékhatártól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 1. Adatvédelem:

A HOFEKA Kft. kizárólag a jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi az adatkezelést, figyelembe véve a jogszerűség, a tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat külön adatvédelmi szabályzat tartalmazza, amely elérhető www.hofeka.hu honlapon.

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.